Tiếng Việt (change) 
 
Thứ hai, 25/09/2023 - GMT+7

Sản phẩm » Dây Điện

Dây Điện VCOM VCm 1x2.5 (1x50/0.25)

Dây Điện VCOM VCm 1x2.5 (1x50/0.25)

Dây bao gồm 1 sợi có 50 sợi đồng đường kính 0.25mm xoắn lại với nhau. Dây điện được sử dụng cho điện dân dụng.

Dây Điện VCOM VCm 1x1.5 (1x30/0.25)

Dây Điện VCOM VCm 1x1.5 (1x30/0.25)

Dây bao gồm 1 sợi có 30 sợi đồng đường kính 0.25mm xoắn lại với nhau. Dây điện được sử dụng cho điện dân dụng.

Dây Điện VCOM VCm 1x1.25 (1x40/0.20)

Dây Điện VCOM VCm 1x1.25 (1x40/0.20)

Dây bao gồm 1 sợi có 40 sợi đồng đường kính 0.20mm xoắn lại với nhau. Dây điện được sử dụng cho điện dân dụng.

Dây Điện VCOM VCm 1x1.0 (1x32/0.20)

Dây Điện VCOM VCm 1x1.0 (1x32/0.20)

Dây bao gồm 1 sợi có 32 sợi đồng đường kính 0.20mm xoắn lại với nhau. Dây điện được sử dụng cho điện dân dụng.

Dây Điện VVCOM VCm 1x0.75 (1x24/0.20)

Dây Điện VVCOM VCm 1x0.75 (1x24/0.20)

Dây bao gồm 1 sợi có 24 sợi đồng đường kính 0.20mm xoắn lại với nhau. Dây điện được sử dụng cho điện dân dụng.

Dây Điện VCOM VCm 1x0.5 (1 x 16/0.20)

Dây Điện VCOM VCm 1x0.5 (1 x 16/0.20)

Dây bao gồm 1 sợi có 16 sợi đồng đường kính 0.20mm xoắn lại với nhau. Dây điện được sử dụng cho điện dân dụng.

Dây Điện VCOM VCmd 1x0.4 (1 x 12/0.20)

Dây Điện VCOM VCmd 1x0.4 (1 x 12/0.20)

Dây bao gồm 1 sợi có 12 sợi đồng đường kính 0.20mm xoắn lại với nhau. Dây điện được sử dụng cho điện dân dụng.

Dây Điện VCOM CV 2.5 (7/0.67)

Dây Điện VCOM CV 2.5 (7/0.67)

Dây bao gồm 1 sợi có 07 sợi đồng đường kính 0.67mm xoắn đồng tâm với nhau. Dây điện được sử dụng cho điện dân dụng.

Dây Điện VCOM CV 2.0 (7/0.60)

Dây Điện VCOM CV 2.0 (7/0.60)

Dây bao gồm 1 sợi có 07 sợi đồng đường kính 0.60mm xoắn đồng tâm với nhau. Dây điện được sử dụng cho điện dân dụng.

Dây Điện VCOM CV 1.5 (7/0.52)

Dây Điện VCOM CV 1.5 (7/0.52)

Dây bao gồm 1 sợi có 07 sợi đồng đường kính 0.52mm xoắn đồng tâm với nhau. Dây điện được sử dụng cho điện dân dụng.

Dây Điện VCOM CV 1.0 (7/0.42)

Dây Điện VCOM CV 1.0 (7/0.42)

Dây bao gồm 1 sợi có 07 sợi đồng đường kính 0.42mm xoắn đồng tâm với nhau. Dây điện được sử dụng cho điện dân dụng.

Dây Điện VCOM VCmd 2x 2.5 (2 x 50/0.25)

Dây Điện VCOM VCmd 2x 2.5 (2 x 50/0.25)

Dây bao gồm 2 đôi dây có 50 sợi đồng đường kính 0.25mm xoắn lại với nhau. Dây điện được sử dụng cho điện dân dụng.

Dây Điện VCOM VCmd 2x 1.5 (2 x 30/0.25)

Dây Điện VCOM VCmd 2x 1.5 (2 x 30/0.25)

Dây bao gồm 2 đôi dây có 30 sợi đồng đường kính 0.25mm xoắn lại với nhau. Dây điện được sử dụng cho điện dân dụng.

Dây Điện VCOM VCmd 2x 1.25 (2 x 40/0.20)

Dây Điện VCOM VCmd 2x 1.25 (2 x 40/0.20)

Dây bao gồm 2 đôi dây có 40 sợi đồng đường kính 0.20mm xoắn lại với nhau. Dây điện được sử dụng cho điện chiếu sáng dân dụng.

Dây Điện VCOM VCmd 2x 1.0 (2 x 32/0.20)

Dây Điện VCOM VCmd 2x 1.0 (2 x 32/0.20)

Dây bao gồm 2 đôi dây có 32 sợi đồng đường kính 0.20mm xoắn lại với nhau. Dây điện được sử dụng cho điện chiếu sáng dân dụng.

Dây Điện VCOM VCmd 2x0.75 (2 x 24/0.20)

Dây Điện VCOM VCmd 2x0.75 (2 x 24/0.20)

Dây bao gồm 2 đôi dây có 24 sợi đồng đường kính 0.20mm xoắn lại với nhau. Dây điện được sử dụng cho điện chiếu sáng dân dụng.

Dây Điện VCOM VCmd 2x0.5 (2 x 16/0.20)

Dây Điện VCOM VCmd 2x0.5 (2 x 16/0.20)

Dây bao gồm 2 đôi dây có 16 sợi đồng đường kính 0.20mm xoắn lại với nhau. Dây điện được sử dụng cho điện chiếu sáng trong nhà.

Dây Điện VCOM VCmd 2x0.4 (2/12x0.20)

Dây Điện VCOM VCmd 2x0.4 (2/12x0.20)

Dây bao gồm 2 đôi dây có 12 sợi đồng đường kính 0.20mm xoắn lại với nhau. Dây điện được sử dụng cho điện chiếu sáng trong nhà.